Súhlas na získanie obchodných informácií

Súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov spoločnosťou ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom v meste Gliwice, zapísanou do Registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom v meste Gliwice, 10. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000138415, adresa vykonávania podnikateľskej činnosti a kontaktná adresa: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, Poľsko, DIČ PL: 6312362213, IČO (pol. REGON): 277940286, so základným imaním vo výške: 5 000 000,00 PLN na účely zasielania spoločnosťou Etisoft Sp. z o.o. obchodných informácií elektronickou cestou na mnou uvedenú emailovú adresu.

Uvedenie údajov je dobrovoľné. Údaje sa spracovávajú na základe môjho súhlasu. Prijímateľmi mojich osobných údajov môžu byť poskytovatelia služieb, ktorí spoločnosti Etisoft Sp. z o.o. dodávajú informačné riešenia, ktoré spoločnosti umožňujú vykonávanie podnikateľskej činnosti, v tom webového servisu a služieb poskytovaním prostredníctvom neho (predovšetkým dodávatelia softvéru na vedenie webového servisu, dodávatelia služieb elektronickej pošty a hostingu, ako aj dodávatelia softvéru na riadenie spoločnosti a poskytovanie technickej pomoci).

Mám právo v ľubovoľnej chvíli môj súhlas zrušiť, zaslaním príslušného vyhlásenia na emailovú adresu: rodo@etisoft.com.pl, bez vplyvu na legálnosť spracovávania údajov, ktoré bolo vykonané na základe môjho súhlasu pred jeho zrušením. Osobné údaje sa budú spracovávať, až kým nezruším môj súhlas, a po zrušení súhlasu, počas premlčacej lehoty týkajúcej sa požiadaviek a nárokov spoločnosti Etisoft Sp. z o.o. ako aj požiadaviek a nárokov voči spoločnosti Etisoft Sp. z o.o.

Mám právo požadovať od spoločnosti Etisoft Sp. z o.o., ako správcu mojich osobných údajov, prístup k mojim osobným údajom, ich opravu, odstránenie, alebo obmedzenie spracovania, prenesenie údajov, a tiež mám právo podať sťažnosť dozornému úradu – Úradu na ochranu osobných údajov.

Mám právo v ľubovoľnej chvíli podať sťažnosť voči spracovávaniu mojich osobných údajov na účely priameho marketingu.