Marketingové účely

Súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov spoločnosťou ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom v meste Gliwice, zapísanou do Registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom v meste Gliwice, 10. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000138415, adresa vykonávania podnikateľskej činnosti a kontaktná adresa: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, Poľsko, DIČ PL: 6312362213, IČO (pol. REGON): 277940286, so základným imaním vo výške: 5 000 000,00 PLN, na marketingové účely.

Uvedenie údajov je dobrovoľné. Údaje sa spracovávajú na základe môjho súhlasu. Prijímateľmi mojich osobných údajov môžu byť poskytovatelia služieb, ktorí spoločnosti Etisoft Sp. z o.o. dodávajú informačné riešenia, ktoré spoločnosti umožňujú vykonávanie podnikateľskej činnosti, vrátane webového servisu a služieb poskytovaných prostredníctvom neho (predovšetkým dodávatelia softvéru na vedenie webového servisu, dodávatelia služieb elektronickej pošty a hostingu, ako aj dodávatelia softvéru na riadenie spoločnosti a poskytovanie technickej pomoci). Mám právo v ľubovoľnej chvíli môj súhlas zrušiť, zaslaním príslušného vyhlásenia na emailovú adresu: rodo@etisoft.com.pl, bez vplyvu na legálnosť spracovávania údajov, ktoré bolo vykonané na základe môjho súhlasu pred jeho zrušením. Osobné údaje sa budú spracovávať, až kým nezruším môj súhlas, a po zrušení súhlasu, počas premlčacej lehoty týkajúcej sa požiadaviek a nárokov spoločnosti Etisoft Sp. z o.o. ako aj požiadaviek a nárokov voči spoločnosti Etisoft Sp. z o.o.

Mám právo požadovať od spoločnosti Etisoft Sp. z o.o., ako správcu mojich osobných údajov, prístup k mojim osobným údajom, ich opravu, odstránenie, alebo obmedzenie spracovania, prenesenie údajov, a tiež mám právo podať sťažnosť dozornému úradu – Úradu na ochranu osobných údajov.

Mám právo v ľubovoľnej chvíli podať sťažnosť voči spracovávaniu mojich osobných údajov na účely priameho marketingu.