Privacy policy

POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV WEBOVÉHO SÍDLA WWW.ETICALLS.SK

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  1. Táto politika súkromia a ochrany osobných údajov sa týka osobných údajov, ktoré boli poskytnuté spoločnosti ETISOFT Sp. z o. o. prostredníctvom webového sídla, ktorý je dostupný na adrese www.eticalls.sk.
  2. Správcom mojich osobných údajov zbieraných prostredníctvom webového sídla je spoločnosť ETISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom v meste Gliwice, zapísaná do Registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom v meste Gliwice, 10. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000138415, adresa vykonávania podnikateľskej činnosti a kontaktná adresa: ul. Szara 21, 44-100 Gliwice, Poľsko, DIČ PL: 6312362213, IČO (pol. REGON): 277940286, so základným imaním vo výške: 5 000 000,00 PLN, emailová adresa: rodo@etisoft.com.pl., tel.: +48 323 328 050, ďalej len „Správca“.
  3. Osobné údaje sú zbierané prostredníctvom webového sídla a spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaniu osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, tzn. všeobecné nariadenie o ochrane údajov (Zbierka zákonov Európskej únie L 2016, č. 119, strana 1), ako aj v súlade so zákonom o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Z. z. PR 2002 č. 144, pol. 1204, v znení neskorších predpisov).
  4. Správca urobí všetko, aby zaručil ochranu záujmov osôb, ktorých údaje sú zbierané prostredníctvom webového sídla, a predovšetkým zaručuje, že údaje, ktoré zhromažďuje, pomocou náležite používaných technických a organizačných prostriedkov, sú: spracovávané legálne; zbierané na vyznačené legálne ciele a nie sú ďalej spracovávané iným spôsobom než stanovia tieto ciele; odborne správne a adekvátne k cieľom, na aké sú spracovávané; uchovávané v podobe, ktorá umožňuje identifikovať osoby, ktorých sa týkajú, nie dlhšie než je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov spracovávania, ako aj to, že sú spracovávané spôsobom, ktorý zaručuje zachovanie náležitej bezpečnosti osobných údajov, vrátane ich ochrany pred nepovoleným a nelegálnym spracovávaním, ako aj pred ich stratou, zničením alebo poškodením.
  5. Zohľadňujúc charakter, rozsah, kontext a ciele spracovávania osobných údajov, ako aj riziko porušenia práv alebo slobody osôb, ktorých údaje sa spracovávajú, s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a váhou ohrozenia, Správca zavádza náležité technické a organizačné prostriedky, aby zaručil úroveň bezpečnosti spracovávania osobných údajov adekvátnych k danému riziku; používa predovšetkým technické prostriedky, ktoré bránia, aby neoprávnené osoby mohli získať a upravovať osobné údaje zasielané elektronickým spôsobom.
 2. CIEĽ ZBIERANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Osobné údaje, ktoré sú zbierané prostredníctvom webového sídla, Správca spracováva na nasledovné účely:
   1. poskytovanie odpovedí na obchodné dopyty na základe článku 6 ods. 1 písmeno b všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
   2. uzatváranie a realizovanie dohôd o poskytovaní služieb na základe článku 6 ods. 1 písmeno b všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
   3. priamy marketing vlastných výrobkov a služieb Správcu, na základe článku 6 ods. 1 písmeno f všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
   4. marketing na základe článku 6 ods. 1 písmeno a. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
   5. zasielanie obchodných informácií elektronickou cestou na základe článku 6 ods. 1 písmeno a. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
  2. Osobné údaje zbierané prostredníctvom webového sídla môže Správca sprístupniť nasledovným subjektom:
   1. V prípade osôb, ktoré používajú webové sídlo na skladanie obchodných dopytov, ako aj s s cieľom uzatvárať a realizovať dohody o poskytovaní služieb, Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje subjektom, ktoré sú previazané ekonomickými vzťahmi so Správcom, tzn.:
    • Etisoft Piotr Skiba
    • Etisoft Kraków s.c. Katarzyna i Marek Obłaza
    • Beata Zawada Etisoft Wrocław
    • Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o.
    • „Ribbon” Systems Poland Sp. z o.o.
    • „Orion” Znakowanie Towarów Sp. z o.o.
    • Etisoft Nordic ApS
    • Etisoft spol. s r.o.
    • Etisoft Slovensko S.R.O.
    • Etisoft Deutschland
    • poskytovateľom kuriérskych, prepravných, špedičných, poštových služieb, poskytovateľom účtovných, právnych a poradenských služieb, ktoré Správcovi zaručujú účtovnú, právnu a konzultačnú podporu, ako aj poskytovateľom služieb, ktorí Správcovi dodávajú informačné riešenia umožňujúce Správcovi viesť podnikateľskú činnosti, vrátane prevádzky webového sídla, ako aj služieb, ktoré sú prostredníctvom tohto sídla poskytované (predovšetkým dodávatelia softvéru na prevádzku webového sídla, dodávatelia elektronickej pošty a hostingu, ako aj dodávatelia softvéru na riadenie spoločnosti a poskytovanie technickej pomoci Správcom, s výhradou, že Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje vybranému dodávateľovi, ktorý koná na jeho príkaz, iba v prípade a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na realizáciu cieľa spracovania osobných údajov, a to v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov a súkromia.
   2. V ostatných prípadoch Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje poskytovateľom služieb, ktorí Správcovi dodávajú informačné riešenia umožňujúce Správcovi viesť podnikateľskú činnosti, vrátane webového sídla, ako aj služieb, ktoré sú prostredníctvom tohto sídla poskytované (predovšetkým dodávatelia softvéru na prevádzku webového sídla, dodávatelia elektronickej pošty a hostingu, ako aj dodávatelia softvéru na riadenie spoločnosti a poskytovanie technickej pomoci Správcom), s výhradou, že Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje vybranému dodávateľovi, ktorý koná na jeho príkaz, iba v prípade a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na realizáciu cieľa spracovania osobných údajov, a to v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov a súkromia.
 3. ZÁKLAD SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV A TRVANIE ICH UCHOVÁVANIA
  1. Poskytovanie osobných údajov osobami, ktoré používajú internetovú stránku, je dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov uvedených vo Formulári dopytu, ktoré je potrebné na to, aby bolo možné reagovať na dopyt na produkty s etiketami, vedie k neschopnosti odpovedať na dopyty o predloženie ponúk.
  2. V prípade spracovania osobných údajov s cieľom odpovedať na dopyt o predloženie ponúk je základom spracovania osobných údajov na webovej stránke a potreba Administrátora na žiadosť užívateľa, ktorého údaje sa týkajú, potrebné kroky pred uzatvorením zmluvy s používateľom (Článok 6 ods. 1 písm. B) všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

   V prípade spracovania údajov na účely priameho marketingu vlastných výrobkov a služieb Správcu, Správca osobné údaje spracováva na základe oprávnených a opodstatnených cieľov realizovaných Správcom – podľa platných predpisov sa za činnosť vykonávanú v oprávnenom a opodstatnenom záujme pokladá spracovávanie osobných údajov na účely priameho marketingu vlastných výrobkov a služieb Správcu (článok 6 ods. 1 písmeno f všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

   V prípade spracovávania osobných údajov na marketingové účely, osobné údaje sa spracovávajú na základe predchádzajúceho súhlasu používateľa webového sídla (článok 6 ods. 1 písmeno a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

   V prípade spracovávania osobných údajov na účely posielania obchodných informácií elektronickou cestou, osobné údaje sa spracovávajú na základe predchádzajúceho súhlasu používateľa webového sídla (článok 6 ods. 1 písmeno a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

  3. Trvanie uchovávania osobných údajov zbieraných prostredníctvom webového sídla Správcu:
   1. V prípade osobných údajov spracúvaných s cieľom odpovedať na žiadosti o dopyt na výrobky etiketu – na obdobie potrebné na vykonanie, ukončenie alebo iné ukončenie zmlúv uzatvorených na základe žiadostí o predloženie dopytov. Po uplynutí tejto doby môžu byť údaje uložené po dobu zodpovedajúcu premlčacej lehote nárokov podľa týchto dohôd, ktorú môže správca vzniesť voči osobe, ktorej údaje sa spracovávajú a ktorú môže táto osoba vzniesť voči Administrátorovi.
   2. V prípade osobných údajov spracovávaných na účely priameho marketingu vlastných výrobkov a služieb Správcu – počas obdobia, kým existuje oprávnený a opodstatnený záujem Správcu, avšak nie dlhšie, ako počas premlčacej lehoty týkajúcej sa požiadaviek a nárokov voči osobe, ktorej sa údaje týkajúce, v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správu (premlčacie lehoty požiadaviek a nárokov stanovujú príslušné predpisy Občianskeho zákonníka, podľa ktorých základnou premlčacou lehotou požiadaviek a nárokov súvisiacich s vykonávaním podnikateľskej činnosti sú tri roky, a v prípade kúpno-predajných dohôd sú to dva roky), s výhradou, že Správca nemôže spracovávať osobné údaje na účely priameho marketingu v prípade podania účinnej námietky v tomto rozsahu osobou, ktorej sa údaje týkajú.
   3. V prípade osobných údajov spracovávaných na marketingové účely ako aj na účely zasielania obchodných informácií elektronickou cestou – do momentu zrušenia súhlasu osobou, ktorej sa dané týkajú, na ďalšie spracovávanie jej údajov na tento účel.
 4. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝCH ÚDAJOM, NA ICH OPRAVU AKO AJ INÉ PRÁVA OSÔB, KTORÝCH ÚDAJE SÚ SPRACOVÁVANÉ
  1. Používatelia webového sídla majú právo požiadať Správcu o prístup k svojim osobným údajom (k informáciám o spracovávaných údajov, ako aj dostať kópiu týchto údajov), na ich úpravu (opravenie údajov), odstránenie („právo byť zabudnutý”) alebo právo na obmedzenie spracovávania (zastavenie vykonávania operácií na údajoch alebo nevymazanie údajov – príslušne podľa zloženej žiadosti), ako aj majú právo podať námietku voči spracovávaniu, a tiež majú právo svoje údaje preniesť k inému správcovi údajov v rozsahu stanovenom článkom 20 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Podrobné podmienky využívania vyššie uvedený práv sú stanovené v článkoch 15 až 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
  2. Používatelia webového sídla, ktorých údaje spracováva Správca na základe nimi vyjadreného súhlasu, a to na marketingové účely a na účely zasielania obchodných informácií elektronickou cestou (na základe článku 6 ods. 1 písmeno a. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) majú právo v ľubovoľnej chvíli svoj súhlas zrušiť, bez vplyvu na legálnosť spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením.
  3. Používatelia webového sídla, ktorých údaje spracováva Správca, majú právo v ľubovoľnej chvíli podať námietku – z príčin súvisiacich s ich špecifickou situáciou – voči spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písmeno e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (právne opodstatnený záujem Správu) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Správca v takom prípade nesmie ďalej spracovávať tieto osobné údaje, ibaže dokáže, že existujú vážne oprávnené a opodstatnené dôvody na ich spracovávanie, nadradené voči záujmom, právam a slobode osoby, ktorej sa danú údaje týkajú, alebo dôvody na určenie, vymáhanie alebo obhajobu voči požiadavkám a nárokom.
  4. Používatelia webového sídla, ktorých údaje spracováva Správca na účely priameho marketingu vlastných výrobkov a služieb Správcu majú právo v ľubovoľnej chvíli podať námietku voči spracovávaniu ich osobných údajov na účely takého marketingu, v rozsahu, v akom ich spracovávanie súvisí s takým priamym marketingom.
  5. Ak chcete využiť práva, o ktorých hovoria vyššie uvedené body, kontaktujte Správcu, a to prostredníctvom zaslania príslušného listu, alebo zaslaním správy na emailovú adresu Správcu, ktorá je uvedená v úvode tejto politika ochrany osobných údajov a súkromia.
 5. PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI DOZORNÉMU ORGÁNU
  1. Používatelia webového sídla, ktorých údaje spracováva Správca, majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to spôsobom, ktorý stanovujú predpisy všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ako aj predpisy miestneho práva, predovšetkým ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom je príslušný Úrad na ochranu osobných údajov.
 6. KOLÁČIKY (SÚBORY COOKIES) A PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE
  1. Koláčiky (súbory cookies) sú malé textové informácie uložené v textových súboroch, ktoré zasiela webový server a sú uložené na koncovom zariadení používateľa webového sídla (napr. na pevnom disku počítača, laptopu, či na pamäťovej karte chytrého zariadenia – podľa toho, aké zariadenie používateľ webového sídla používa). Podrobné informácie o koláčikoch (súboroch cookies), ako aj opis histórie ich vzniku, môžete medzi iným nájsť tu: sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Správca môže spracovávať údaje uložené v koláčikoch (súboroch cookies) počas používania webovej stránky návštevníkmi, a to na nasledovné účely:
   1. identifikácia osôb ako prihlásených užívateľov webového sídla a zobrazovanie ich prihlásenia;
   2. pamätajte si údaje z vyplnených Formulárov dopytov, alebo prihlasovacích údajov na webovú stránku;
   3. prispôsobenie obsahu webového sídla podľa individuálnych preferencií používateľa sídla (napr. týkajúcich sa farieb, veľkosti písma, rozloženia strany), ako aj optimalizáciu používania webového sídla
   4. vykonávania anonymných štatistík zameraných na skúmanie spôsobov používania webového sídla;
  3. Väčšina v súčasnosti dostupných webových prehliadačov ukladanie koláčikov (súborov cookies) predvolene povoľuje . Každý používateľ môže nastaviť podmienky používania koláčikov (súborov cookies) v nastaveniach svojho webového prehliadača. Znamená to, že používateľ môže napr. čiastočne (napr. dočasne) obmedziť alebo úplne vypnúť možnosť ukladania koláčikov (súborov cookies) – avšak v tomto poslednom prípade to môže mať negatívny vplyv na niektoré funkcie webového sídla.
  4. Nastavenia webového prehliadača týkajúce sa koláčikov (súborov cookies) sú podstatné vzhľadom na súhlas s používaním koláčikov (súborov cookies) naším webovým sídlom – podľa predpisov taký súhlas môže byť vyjadrený aj prostredníctvom nastavení webového prehliadača. V prípade, ak s tým nesúhlasíte, musíte príslušne zmeniť nastavenia vášho webového prehliadača týkajúce sa koláčikov (súborov cookies).
  5. Podrobné informácie o nastaveniach týkajúcich sa koláčikov (súborov cookies), o ich zmene a ručnom odstraňovaní, v najpopulárnejších webových prehliadačoch, sú dostupné v pomoci príslušných webových prehliadačoch, ako aj na nasledovných stránkach (stačí otvoriť daný odkaz):
  6. Správca spracováva aj údaje súvisiace s používaním webového sídla (IP adresa, doména) na vytváranie štatistík, ktoré sú nápomocné pri správe webového sídla. Tieto údaje majú sumárny charakter a neobsahujú identifikačné vlastnosti osoby, ktorá navštívi webové sídlo, a Správca ich ani neposkytuje tretím stranám.
 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Vo webovom sídle môžu byť zverejnené odkazy na iné webové sídla a stránky. Správca odporúča, aby ste sa po otvorení inej webovej stránky oboznámili s politikou ochrany osobných údajov a súkromia danej stránky. Správca vyhradzuje, že táto politika ochrany osobných údajov a súkromia sa týka výhradne webového sídla, ktoré je dostupné na adrese: www.eticalls.sk
  2. Správca využíva technické a organizačné prostriedky, ktoré zaručujú ochranu spracovávaných osobných údajov, príslušne podľa ohrození, rizík a kategórií chránených údajov, predovšetkým chráni údaje pred ich sprístupnením neoprávneným a nepovolaným osobám, pred ich krádežou, pred nelegálnym spracovávaním, tzn. spracovávaním s porušením platných predpisov, ako aj pred ich zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.
  3. Správca príslušne sprístupňuje nasledovné technické prostriedky predchádzajúce získavaniu a úprave osobných údajov zasielaných elektronickou cestou neoprávnenými osobami:
   1. Zabezpečenie databázy pred neoprávneným prístupom.
   2. Prístup k Účtu iba po zadaní individuálneho užívateľského mena a hesla.
   3. Certifikát SSL.